Super Kid
Published © GPL3+

Break Your Heart - Control the LCD

Using your Arduino to control the LCD.

IntermediateShowcase (no instructions)6 minutes97
Break Your Heart - Control the LCD

Things used in this project

Hardware components

Arduino UNO & Genuino UNO
Arduino UNO & Genuino UNO
×1
LCD
×1
Breadboard (generic)
Breadboard (generic)
×1
Jumper wires (generic)
Jumper wires (generic)
×1

Software apps and online services

Arduino IDE
Arduino IDE

Story

Read more

Schematics

Wiring Diagram

1759 8822246 1448275799 0 lcd bb siyy4l3frx

Code

LiquidCrystal app

Arduino
#include <LiquidCrystal.h>
 
//Khởi tạo với các chân
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
 
void setup() {
  //Thông báo đây là LCD 1602
  lcd.begin(16, 2);
  //In ra màn hình lcd dòng chữ Toi yeu Arduino
  lcd.print("Toi yeu Arduino!");
}
 
void loop() {
  // đặt con trỏ vào cột 0, dòng 1
  // Lưu ý: dòng 1 là dòng thứ 2, lòng 0 là dòng thứ 1. Nôm na, nó đếm từ 0 từ không phải từ 1
  lcd.setCursor(0, 1);
  // In ra dong chu
  lcd.print("   Arduino.VN");
}

Credits

Super Kid

Super Kid

1 project • 11 followers
I am building the project with IoT with Windows (Windows On Devices). Also I have a tag: Break your heart for the beginner.
Contact

Comments